Warning: Illegal string offset 'image' in /home/platne/serwer23263/public_html/davinci.szkola.pl/public_html/wp-content/plugins/k-shortcodes/shortcodes/testimonial.php on line 43

Warning: Illegal string offset 'name' in /home/platne/serwer23263/public_html/davinci.szkola.pl/public_html/wp-content/plugins/k-shortcodes/shortcodes/testimonial.php on line 45

  FAQ

Dlaczego DaVinci? Czym się wyróżniamy?

Da Vinci to szkoła, która powstała z myślą o stworzeniu miejsca w którym dzieci mają prawo do samodzielności i autonomiczności. W naszej szkole dajemy uczniom czas i miejsce na nieograniczone zadawanie pytań i dyskusje, gdzie każdy młody człowiek może stawać się kompetentnym badaczem samego siebie, własnego życia i otaczających go zjawisk oraz rozwijać swój potencjał w taki sposób, by samemu stać się zdolnym do przekształcania świata, zamiast potulnego akceptowania narzucanych mu koncepcji i wizji.

Znakomita większość z nas miała okazję uczyć się w szkołach z dyrektywnymi nauczycielami, gdzie rzadko – jeśli w ogóle – pytano nas o zdanie. Uczyliśmy się tam sztuki przetrwania, cwaniactwa i rywalizacji. Asertywności, pewności siebie, kompetencji społecznych, wewnątrzsterowności uczymy się później – poprzez uczestnictwo w warsztatach, a nierzadko też podczas terapii. Dopiero bowiem jako dorośli zauważamy, że te właśnie umiejętności to podstawa zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie, a gdzieś po drodze, nie wiadomo dlaczego, dla wszystkich ważniejsze były oceny na świadectwach oraz dojście do wyniku równania „4,75” tą jedyną, właściwą metodą.

Dzieci wychowywane w wolności i z poszanowaniem ich wyborów i decyzji nabywają kompetencji miękkich od najmłodszych lat. Nauka to świetna sprawa, pozwólmy dzieciom nieustannie CHCIEĆ się uczyć. Nigdy później ciekawość świata i pęd do nauki nie są tak rozwinięte, jak u dzieci. Dziecko, które jest czymś zainteresowane, potrafi zrobić wiele, aby rozgryźć problem od A do Z, oczywiście na poziomie, jaki jest mu potrzebny. Bardzo często, na dodatek, zdarza się, że dziecko ma większe potrzeby w danej dziedzinie, niż przewiduje to program szkolny. W szkole tradycyjnej w tym momencie jest dzwonek. U nas siedmiolatek może brać udział w różnorodnych warsztatach i rozwijać swoje zainteresowania.

Nasi nauczyciele starają się wsłuchać w dziecięce potrzeby i podążać za nimi. Lubimy się, akceptujemy i wspieramy takimi, jakimi jesteśmy.

Stosujemy ocenianie, które pomaga się uczyć. Nie straszymy stopniami ani nie stosujemy ich jako nagrody. Wykorzystujemy ocenianie kształtujące – zindywidualizowaną informację zwrotną, która ma realną wartość dla uczniów.

Stosujemy całościowe podejście do edukacji po przez programy edukacyjne, które umożliwiają takie zorganizowanie nauki, aby wszystkie treści były ze sobą powiązane. Dzięki temu uczniowie rozumieją w jaki sposób wiedza z różnych obszarów łączy się ze sobą i jak można wykorzystać ją w praktyce. Zyskują ponadto zrozumienie w szerszym kontekście.

Stosujemy aktywizujące metody nauczania. Uczniowie mogą przejmować inicjatywę, wykorzystywać wiedzą z innych dziedzin, także pozaszkolnych, i coraz bardziej samodzielnie i świadomie tworzyć własną ścieżkę edukacyjną.

Na czym opierają się główne założenia szkoły?

Koncepcja szkoły opiera się na najnowszej wiedzy o procesach uczenia się (neurodydaktyka), interdyscyplinarnym i kontekstowym programie nauczania który po przez zastosowanie metody projektu łączy ze sobą wiedzę z różnych dziedzin , metod nauczania aktywizujących uczniów.

Bardzo ważną rolę w Da Vinci w edukacji wczesnoszkolnej odgrywa znana i ceniona na całym świecie pedagogika Montessori, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, formowaniu prawidłowego charakteru, wzbudzaniu chęci współdziałania, a także zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych. któdgrywa

Nasza szkoła, to miejsce gdzie najważniejsze są dzieci. To dla nich zorganizowana została przestrzeń, w której będą się czuć swobodnie i bezpiecznie. Dzieci w wieku szkolnym najchętniej uczą się poprzez aktywne działanie. Metoda Montessori daje gwarancję zdobycia przez dziecko takiego samego lub wyższego poziomu wiedzy szkolnej w stosunku do konwencjonalnego systemu.

Gruntowne, rzetelne i wszechstronne nauczanie w Da Vinci nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej. Tu dzieci uczymy życia. Zarażamy je miłością do nauki, także poza szkołą, pokazujemy, jak wiele ona im daje oraz jak może być ciekawa. Bezcenna jest też świadomość dziecka, że wiedza jest kluczem do rozumienia siebie, a co za tym idzie, lepszego rozumienia innych ludzi.

Metodę Marii Montessori wyróżnia między innymi:
 Zindywidualizowane nauczanie dla każdego dziecka
Specjalnie przygotowane otoczenie i zbiór pomocy edukacyjnych
Odpowiednio przeszkoleni nauczyciele
Zaspokojanie potrzeb ruchu
Brak zadań domowych

Jaka jest forma prawna Da Vinci?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez MZO w Bielsku-Białej i posiada uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności 1 września 2017 r.

Program nauczania w Da Vinci obejmuje w pełni realizację podstawy programowej MEN, wzbogacając edukację ucznia o niedostępne w typowych programach szkolnych treści i pomoce z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, geograficznej, historycznej, botanicznej i programowania.

Jaki jest cel grup mieszanych wiekowo?

Maria Montessori twierdziła, że najlepsze są grupy mieszane wiekowo – wówczas dzieci mają możliwość pomagania sobie oraz uczenia się od siebie nawzajem. Takie grupy są znacznie bliższe naturalnym sytuacjom – rodzinie, grupie przyjaciół połączonych wspólną pasją. Dzieci mogą przyjmować wiele ról, poznawać swoje słabe i mocne strony, mogą pomagać innym, ale też liczyć na to, że ktoś pomoże im rozwiązać problem. Każdy może poczuć się doceniony i podzielić się swoją wiedzą czy umiejętnością. W takiej sytuacji nie tylko nauczyciel jest źródłem wiedzy, może nim być również kolega.

Grupy mieszane wiekowo pozwalają dzieciom na większą elastyczność uczenia się. Umożliwiają im podejmowanie wyzwań i realizację zadań, które są adekwatne do ich poziomu umiejętności, a nie wyłącznie do ich wieku. W grupie mieszanej wiekowo pojawia się również więcej możliwości dla dzieci do rozwoju ich umiejętności, dzięki wchodzeniu w rolę liderów i mentorów w obszarach, w których osiągnęły już wyższe kompetencje.

Czy moje dziecko o potrzebach kształcenia specjalnego może uczęszczać do Da Vinci?

Tak. Do Da vinci może uczęszczać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W  pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystujemy różnorodne i najbardziej skuteczne metody i programy terapii, zapewniając im kształcenie oraz specjalne działania opiekuńczo–wychowawcze zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego.

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów i terapeutów, którzy dla każdego dziecka opracowują kompleksową terapię oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).

Specjalizujemy się w pracy z dziećmi z afazją , SLI, i innymi zaburzeniami językowymi.

Wykorzystywane są walory terapeutyczne materiałów Montessori, przygotowując w ten sposób dzieciom sytuacje do działań zgodnie z ich rytmem rozwojowym i możliwościami. Metoda Montessori dostarcza ćwiczeń praktycznych, bezpośrednio związanych z kształceniem zaradności i współżycia w środowisku. Praca dziecka dotyczy działania na konkrecie oraz powtarzaniu czynności kształcących umiejętności praktyczne potrzebne w działaniu dnia codziennego. U dzieci niepełnosprawnych zaczyna się od ćwiczeń najprostszych, wielokrotnie powtarzając działania na materiale, po czym przechodzi się do trudniejszych, jeśli pozwalają na to możliwości dziecka. Należy pamiętać o stałym i czynnym pobudzania łatwo rozpraszającej się uwagi dziecka. Pomyłki, jakie popełnia, może skontrolować samodzielnie. Nauczyciel dobiera takie sytuacje edukacyjne i materiały dydaktyczne, aby towarzyszyły rozwojowi uzdolnień, zainteresowań, a także stymulowały poczynania dziecka.

Szkołą Da Vinci jest BEZPŁATNA dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W jakich godzinach otwarta jest szkoła?

Szkoła jest otwarta od 7.30 do 19.00. W ramach podstawowego czesnego uczeń ma do dyspozycji przestrzeń szkolną od 7.30 – 16.30. O 14.30 rozpoczynamy zajęcia dodatkowe. Kończa się one na terenie szkoły o godz. 16.30. Pobyt dziecka od godz. 16.30 w ramach Pracowni Montessori oraz część zajęć dodatkowych są płatne według osobnego cennika.

Jaka jest wysokość czesnego?

Czesne w Davinci jest płatne przez pełne 12 miesięcy w roku do 5 dnia każdego miesiąca i wynosi w roku szkolnym 2017/2018 550,00 złoty za miesiąc. W ramach czesnego zapewniamy opiekę w godz. od 7.00-17.00 oraz udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez szkołę na terenie szkoły oraz niektórych zajęciach organizowanych poza terenem szkoły. Czesne nie obejmuje kosztów wyżywienia ucznia, transportu na zajęcia organizowane poza terenem szkoły, podręczników, artykułów szkolnych i innych materiałów używanych podczas zajęć. Wydatki te będą koordynowane przez szkołę i pokrywane odrębnie przez rodziców/opiekunów.

Ilu uczniów będzie w klasie? Jaka jest rola nauczycieli w Da Vinci?

Nasze zajęcia odbywają się w grupach mieszanych wiekowo.

Każda grupa (do 25 uczniów) ma 2 nauczycieli prowadzących, którzy pełnią również funkcje opiekunów. Opiekun ma pod swoją opieką ok. 12 uczniów. Jego rolą jest pomagać uczniom w indywidualnym rozwoju, m.in. w planowaniu i osiąganiu celów, w rozpoznaniu i rozwijaniu optymalnego dla danego ucznia sposobu uczenia się oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności.

Rolą nauczyciela w Da Vinci  jest stworzenie atmosfery nauki badawczej, przez doświadczanie różnych zjawisk oraz zależności społecznych, przyrodniczych czy matematycznych.

Nauczyciel/opiekun pomaga uczniom rozpoznać i doskonalić ich talenty oraz inspiruje do stopniowego przejmowania pełnej odpowiedzialności za swoją edukację, aby mogli w pełni rozwinąć życiowy potencjał.

Czy Szkoła DaVinci jest związana z jakimś światopoglądem?

Nasza Szkoła nie jest związany z jakimkolwiek światopoglądem. Jesteśmy otwarci, dbamy o dobro każdego członka społeczności szkolnej aby każdy z nich mógł czuć się w DaVinci wpełni komfortowo niezależnie od tradycji, różnic kulturowych i wyznania.

Wyżywienie w DaVinci?

W naszej szkole jedzenie jest bardzo ważne, a raczej to co uczniowie jedzą.
Na specjalnie do tego celu przeznaczonych przerwach dzieci jedzą drugie śniadanie, które przynoszą z domu. Ważne, że nie wolno przynosić słodkich bułek, słodyczy, chipsów, kolorowych, gazowanych napojów. Zachęcamy dzieci aby przynosiły kolorowe kanapki, warzywa, owoce.
Obiady  przywozi nam firma Cateringowa. Posiłki przyjeżdżają cieplutkie, pakowane w sterylne jednorazowe opakowania, które dzieci same sobie otwierają. Kuchnia jest bardzo zdrowa.
Uczeń, który jest najedzony i napojony zdecydowanie lepiej czuje się nie tylko fizycznie ale i psychicznie, w przypadku dzieci te dwie sfery są nierozłączne, mogą całą swoją energię przeznaczyć na naukę.

Edukacja domowa

Edukacja pozaszkolna

Ustawa o systemie oświaty daje możliwość nauki poza szkołą – mówi o tym artykuł 16, pkt. 8 – 14 tejże ustawy.Rodzice chcący skorzystać z tej furtki potrzebują uzyskać opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwwskazań do takiego sposobu nauczania, i z tą opinią oraz dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA przyjść do Da Vinci.

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.