O NAS

Jesteśmy szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Jesteśmy zespołem doświadczonych praktyków w zakresie edukacji oraz specjalistów wielu dziedzin. Są wśród nas m.in. nauczyciele, psychologowie, przedsiębiorcy.

W Da Vinci uczniowie i nauczyciele razem tworzą miejsce, w którym uczenie się jest ważniejsze niż nauczanie nauczyciela. Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko niuans językowy, ale różnica jest o wiele większa. Ta różnica pozwala uczniom stopniowo przejmować odpowiedzialność za swój rozwój i na coraz bardziej samodzielne planowanie swego życia.

CAŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO EDUKACJI 

Nasze podejście do edukacji wynika z naszego zrozumienia, co człowiekowi jest potrzebne, aby prowadzić szczęśliwe życie. Uważamy, że dobra edukacja to taka, która umożliwia dziecku całościowy, zrównoważony rozwój, który obejmuje:

  • zrozumienie jak działa otaczający świat,
  • poznanie siebie i nauczenie się jak kierować własnym życiem,
  • rozwinięcie umiejętności budowania relacji z ludźmi,
 • wykształcenie swej sprawczości i przedsiębiorczości.

W Da Vinci tworzymy środowisko, w którym każdy z naszych uczniów może rozwijać swój indywidualny potencjał.

      Edukacja w DaVinci została przygotowana i jest rozwijana w oparciu o najlepsze praktyki, stosowane w placówkach edukacyjnych na całym świecie. Program, w tym metody nauczania i organizacja pracy szkoły, jest kompleksowym podejściem pozwalającym uczniom się rozwijać. 

       Dzieci na zajęciach korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych opracowanych m.in. przez Marię Montessorii. Pomoce są tak skonstruowane, by w atrakcyjny i przystępny sposób wprowadzić dziecko w świat wiedzy, pozwalając mu na zdobycie określonych umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego.

   Pomoce te w naturalny sposób ułatwiają dziecku wizualizację tematu, umożliwiają jego rozwój wyobraźni i sprawiają, że praca staje się dla dziecka przyjemnością.

EDUKACJA W KLASACH 1-3

Na podstawie badań neurobiologii, wiemy coraz lepiej, jakie środowisko edukacyjne sprzyja uczeniu się, a jakie jest dla rozwoju przeszkodą. Widzimy już, że model masowej edukacji, w którym wszyscy uczniowie robią to samo, tak samo i w tym samym tempie, nie jest już wystarczający i musi zostać zastąpiony nowym, dostosowanym do współczesnych czasów.

W najmłodszych klasach bazujemy na przekonaniu że dziecko swoją przygodę edukacyjna powinno rozpocząć od poznania siebie, swoich predyspozycji i rozwoju wewnętrznych wartości.

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie uczniów w:

  • rozwijaniu ciekawości świata,
  • rozwijaniu poczucia sprawstwa,
  • kształtowaniu odwagi do działania,
  • rozwijaniu umiejętności współpracy,
  • rozwijaniu poczucia własnej wartości.

Dzieci współpracują w grupach mieszanych wiekowo. Dzięki temu rywalizację zastępuje współpraca, a dzieci wiele uczą się od siebie nawzajem i to zarówno młodsze od starszych, jak i starsze od młodszych. Dzieje się tak, ponieważ gotowość dzieci do rozwinięcia określonych kompetencji ma bardzo indywidualny charakter i nie zawsze jest wprost zależna od wieku. Współpraca dzieci w grupach mieszanych wiekowo pozwala wyeliminować zachowania rywalizacyjne, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi kultury wzajemnej życzliwości. W środowisku Da Vinci dzieci nabierają akceptacji siebie takich jakie są. Nabierają przekonania, że są godne szacunku i są że wartościowymi ludźmi.

Istotną częścią edukacji Da Vinci są indywidualne i zespołowe projekty mające przynieść realny efekt. Ideą tych przedsięwzięć jest, obok budowania u młodych ludzi pewności siebie i otwartości na nowe wyzwania, także wykształcenie kompetencji organizacyjnych i społecznych oraz rozwój własnych pasji. Każdy uczeń może w szkole zrealizować zaproponowane przez siebie przedsięwzięcie. Mogą to być projekty artystyczne, naukowe, techniczne lub społeczne.

Zapewniamy uczniom pomoc organizacyjną i techniczną przy realizacji tych projektów, począwszy od planowania przedsięwzięcia, aż po wyciągnięcie wniosków z uzyskanych rezultatów. Zachęcamy naszych podopiecznych, aby wsłuchiwali się we własny, wewnętrzny głos i według niego działali. Umożliwiamy im przejmowanie inicjatywy, aby zyskiwali przekonanie o swojej sile sprawczej i samodzielności.

W klasach 1-3 nie stawiamy stopni, ani ich substytutów w postaci słoneczek i chmurek. Stosujemy bieżące ocenianie kształtujące oraz semestralną i końcową ocenę opisową.

Dzieci kończące rok szkolny otrzymują świadectwo Da Vinci, którego częścią jest państwowe świadectwo zgodnie z wymogami MEN.

Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty dodatkowych zajęć.

Język Angielski

robotyka z klockami Lego

programowanie

grupowa nauka gry na pianinie z językiem angielskim

szachy

eksperymenty chemiczne

ceramika

zumba

metoda dobrego startu

sensoryka

origami

kuchcikowo

sks

klub gier planszowych

kółka przedmiotowe : matematyczne, przyrodnicze, plastyczne

edukatoria

praca własna na pomocach Montessori

kółko wokalne

indywidualna gra na pianinie

Każda klasa ogólna ma zwiększoną ilość obowiązkowych zajęć z języka angielskiego do 5h/tydzień 

Ważnym elementem pracy w naszej szkole są projekty edukacyjne oraz w klasach 1-3 praca własna na pomocach.

   Nasza Szkoła wystawia stopnie i świadectwa jak każda inna szkoła.

To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do każdego ucznia i stosowanie w ocenianiu i pracy oceniania kształtującego.

Pewnie wielu z Was zastanawia się czym jest OK., czyli ocenianie kształtujące? Bardzo dużo się o nim mówi, ale czy wszyscy wiedzą o co chodzi?

Otóż ocenianie kształtujące to nic innego jak sprawdzanie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia danego zagadnienia w taki sposób, aby wskazać mu co potrafi  czego ma się dalej uczyć.

Ocenianie kształtujące składa się z kilku elementów:

 1. Cel
 2. NaCoBeZU= kryteria sukcesu
 3. Informacja zwrotna
 4. Ocena koleżeńska
 5. Samoocena

Cel

Określenie celu na lekcji jest bardzo ważne. Dzięki temu uczeń wie jaką nabędzie umiejętność po skończonej lekcji.

NaCoBeZU= Kryteria sukcesu

Dzięki nim uczeń wie co będzie robił na lekcji i za co będzie oceniany.
Taki sposób pozwala na efektywne wykorzystanie czasu podczas zajęć.  Stosując NACOBEZU do sprawdzianów uczeń uzyskuje lepsze wyniki, ponieważ nie uczy się niepotrzebnych treści.

Informacja zwrotna, czyli dwie gwiazdki i jedno życzenie.

Jest to komunikat w formie słownej lub pisemnej do ucznia. Nauczyciel zawiadamia ucznia o dwóch rzeczach, które zrobił dobrze oraz  o jednej  nad którą musi popracować. Wiadomość ta musi być zawsze podana w takiej kolejności, jak powyżej. Informacja zwrotna ma za zadanie wzmocnić ucznia i zmotywować  go do dalszej pracy.

Ocena koleżeńska

Jest bardzo lubiana przez dzieci. Uczniowie na chwilę zamieniają się w nauczycieli i oceniają pracę kolegi/ koleżanki według ustalonych kryteriów. Ocena koleżeńska wymaga od ucznia dużo wysiłku, zaangażowania oraz kultury w konstruowaniu informacji zwrotnej. Pozwala również na integrację klasy.

Samoocena

Uczniowie stosując na lekcjach samoocenę określają w jakim stopniu rozumieją temat. Jest to jednocześnie informacja dla nauczyciela dotycząca poziomu opanowania wiedzy przez uczniów. Pozwala to nauczycielowi monitorować postępy uczniów oraz modyfikować dalsze nauczanie.
Wszystkie te elementy OK stosujemy na co dzień w pracy w Naszej Szkole.

[/vc_row]

Sekret dobrego nauczania polega na traktowaniu inteligencji dziecka jako żyznej gleby, na której zasianeziarna mogą rosnąć dzięki ciepłu promieni wyobraźni.

%

Absorbujący umysł

%

Świadome budowanie osobowości

%

Doświadczanie swobodnego działania

%

Ciekawy życia odkrywca

[/vc_row]

Jeśli masz pytania, skontaktuj się znami !

[wpgdprc "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę."]