DZIECKO UZDOLNIONE W SZKOLE DA VINCI

 

Indywidualizacja pracy w naszej szkole jest podstawą w planowaniu pracy z każdym uczniem. Dzięki bazowaniu na wiedzy dotyczącej: preferencji zmysłowych, preferencji do przetwarzania informacji, układ lateralizacji, afiliacja, układ inteligencji wielorakich naszych podopiecznych możemy stworzyć przemyślany plan pracy na zajęciach, lekcja ma wtedy odpowiednie tempo, uczniowie są zaangażowani, a nauczyciel ma zapewniony komfort pracy.

Uczniowie wykonują testy przygotowane przez specjalistów. Na podstawie wyników określamy ich indywidualną strategię uczenia się w pięciu o obszarach: preferencji zmysłowych, preferencji w zakresie przetwarzania informacji, układu lateryzacji, afiliacji (preferencji do pracy grupowej bądź indywidualnej) oraz układu inteligencji wielorakich.

Po wykonaniu testu rodzic, uczeń i nauczyciel otrzymują informacje na temat potrzeb ucznia w zakresie uczenia się.

    • Poprzez poszerzenie treści programowych i poza programowych, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień ucznia realizowany program w danej klasie umożliwia uczniom zdolnym uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności
    • Dzięki wiedzy na temat indywidualnych strategii uczenia się każdy uczeń ma dostosowany proces nauczania do procesu uczenia się poprzez regulowanie tempa nauki, organizację materiału, stopniowanie trudności, różnicowanie treści oraz wprowadzaniu technik i metod odpowiednich dla danego stylu uczenia się
    • Kładziemy nacisk na nauczanie problemowe
    • Tworzymy środowisko wychowawcze, stymulujące rozwój uzdolnień i postaw twórczych naszych uczniów
    • W klasach ogólnych wprowadzony został rozszerzony program języka angielskiego aby ułatwić naszym uczniom naukę poprzez codzienny kontakt z językiem
    • Uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęcia rozwijających zainteresowania
    • Program zajęć rozszerzony został poprzez możliwość uczestnictwa w bogatej ofercie zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę
    • Każdy uczeń wraz z rodzicem ma wyznaczone indywidualne konsultacje z nauczycielem

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

 

Program pracy z uczniem naszej szkoły został napisany uwzględniając rozwijanie  zdolności każdego ucznia. Są to działania umożliwiające szybszy rozwój ucznia. Wyposażają go w większy zakres wiedzy, rozwoju intelektualnego, poziomu zdolności i uzdolnień, kształtują myślenie twórcze i rozwijanie oryginalności.

NASZ CEL TO

 

     • wyposażanie uczniów w większy zasób wiedzy
     • umożliwienie uczniom uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień
     • kształtowanie u uczniów myślenia twórczego i rozwijanie oryginalności
     • stwarzanie możliwości rozwoju ich zainteresowań
     • wspomaganie szybszego rozwoju ucznia
     • motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy
     • przygotowanie uczniów do konkursów

Poznawanie intelektualnych możliwości uczniów to trudne zadanie wszystkich nauczycieli.

Podejmujemy w tym celu następujące działania.

     1. Obserwujemy uczniów na lekcji w celu wychwycenia uczniów przejawiających
      oryginalność myślenia, łatwość rozumienia i umiejętność szybszego przyswajania.
     2. Uzyskujemy informacje o uczniach od wychowawcy klasy.
     3. Wymieniamy się informacji o uczniach pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie.
     4. Przeprowadzamy testy w celu określenia poziomu umiejętności uczniów, indywidualnej strategii uczenia się, diagnozy przeprowadzane są przez pedagoga i psychologa
     5. Odkrywamy strategię nauki każdego ucznia , rozpoznajemy jego mocne strony i predyspozycje
     6. Dopasowujemy odpowiednie metody i techniki podnoszące efektywność nauki po rozpoznaniu indywidualnego stylu uczenia się, predyspozycji oraz mocnych stron ucznia

OKREŚLAMY

 

     • jakie są zdolności i talenty ucznia
     • jakie są jego dominujące zmysły,
     • czy woli uczyć się indywidualnie czy w grupie,
     • jaką ma odporność na stres,
     • czy przetwarza informacje w sposób bardziej analityczny czy obrazowy

 

 

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ

 

     • indywidualne programy nauczania z określonych zdolności ucznia
     • rozmowy nauczyciela z uczniem, mające na celu rozszerzenie bieżącego materiału
     • zadawanie dodatkowych zadań podczas prac klasowych i domowych
     • stworzenie okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych;
     • przygotowanie przez ucznia referatów po przeczytaniu odpowiedniej literatury
     • praca metodą projektu,
     • nauczanie odwrócone
     • Uczeń uczy ucznia
     • SOLE
     • myślenie krytyczne
     • Mnemotechniki
     • Mapa myśli
     • zachęcanie do czytania fachowych czasopism
     • zwiększenie wymagań co do ścisłości i precyzji wypowiedzi
     • stworzenie uczniom najzdolniejszym okazji do swobodnego wyboru zadań trudniejszych
     • organizowanie konkursów

DLA KOGO?

 

Uczeń może cechować się wysoką inteligencją w wielu dziedzinach działalności, jak również tylko w pewnych określonych jak np. nauki ścisłe, czy humanistyczne, bądź zdolności artystyczne i sportowe

Uczeń zdolny to taki, który pod względem zdolności intelektualnych przewyższa swoich rówieśników. Aby „zidentyfikować” takiego ucznia należy zwrócić uwagę na:

      • Zdolność do efektywnego uczenia się rzeczy nowych i stale wyróżniające się wyniki w jakiejś dziedzinie
      • Chęć ciągłego poznawania i oryginalności w myśleniu i działaniu
      • Przejawianie wysokiego poziomu myślenia analitycznego
      • Łatwość rozumienia i przyswajania symboli abstrakcyjnych oraz posługiwania się nimi we własnym działaniu
      • Zainteresowanie poznawcze i zdolność do koncentracji uwagi
      • Wrażliwość na problemy i wytrwałość w ich rozwiązywaniu
      • Przeżywanie satysfakcji z rozwiązywania problemów i pokonywania trudności
       intelektualnych