Współpraca z Centrum Nauczania Domowego

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Bielsku-Białej współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb każdego dziecka. Dzięki tej współpracy nasi uczniowie i ich rodzice mogą bezpłatnie korzystać z:

 • dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów zgodnych z obowiązującą podstawą programową,
 • testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów,
 • udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe),
 • zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów,
 • telefonicznego wsparcia dydaktycznego,
 • udziału w konkursach i programach motywacyjnych,
 • możliwości kontaktu z rówieśnikami z całej Polski,
 • szkoleń, informatorów i poradników dla rodziców – nauczycieli swoich dzieci.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to nauka bez ławek, ocen, sprawdzianów i kartkówek, w której rodzic ma realny wpływ na to czego i jak będzie uczyło się jego dziecko. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z podstawą programową na danym poziomie nauczania. 

 

Dzieci korzystające z trybu nauczania domowego zostają zapisane do szkoły stacjonarnej, w której formalnie są uczniami, jednak nie mają obowiązku uczęszczania na tradycyjne lekcje. Uczniowie otrzymują legitymację szkolną i mają prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane.

Kto może uczyć się w edukacji domowej?

Każde dziecko od zerówki do ukończenia szkoły średniej może uczyć się w trybie nauczania domowego. 
1b

Edukacja domowa w naszej szkole.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Bielsku-Białej to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumie założenia Szkoły domowej i proponuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Nasi rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

 • udostępniania podręczników szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę oraz w konkursach kuratoryjnych,
 • konsultacji z nauczycielem przed egzaminem klasyfikacyjnym,
 • udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, do których zalicza się:
  • zajęcia z języka włoskiego 
  • zajęcia, dla których  program  został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania „Fit&Hit – Crazy Dance”„Art&Foto, „Kucharze na medal”, „Robotyka i programowanie”,„Heand made – stwórz coś z niczego”
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych – terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, tyflopedagog, surdopedagog, rehabilitacja ruchowa, Integracja sensoryczna, Terapia ręki, TUS, Warnke, Biofeedback)
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze i itp.)
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności  eksperymenty, matematyka, szachy, zajęcia sportowe, warsztaty rozwoju osobistego, w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Zapewniamy przyjazną i niestresującą atmosferę podczas egzaminów klasyfikacyjnych.

OFERTA

POMOCE DYDAKTYCZNE

darmowy dostęp do platformy edukacyjnej 

dostęp do pomocy naukowych i książek będących w zasobach szkoły

ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszej szkole posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Są to zajęcia naukowe, programowania, muzyczne, kursy językowe, warsztaty rozwoju osobistego  a także zajęcia przygotowujące do konkursów i egzaminów. Nasi uczniowie uprawiają także różne dyscypliny sportu: łyżwy / rolki, pływanie, karate,  gimnastyka ogólnorozwojowa. Zapraszamy wszystkich uczniów ED do aktywnego uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach.

WYCIECZKI

Jak w każdym roku szkolnym Da Vinci organizuje dla uczniów edukacji stacjonarnej i domowej szkolne wycieczki, a także wyjazdy i wyjścia jednodniowe w ramach lekcji muzealnych. 

EGZAMINY

przystępowanie uczniów do egzaminów klasyfikacyjnych zorganizowanych w miłej atmosferze, prowadzonych przez nauczycieli mających doświadczenie w alternatywnych formach edukacji, potrafiących wzmacniać pasje młodych ludzi

Egzaminy klasyfikacyjne

Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej – zawierają one zakres materiału z części podstawy programowej realizowanej podczas całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie w trakcie trwania roku szkolnego, po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.

 

Jak rozpocząć naukę w domu?

Zgodnie z prawem oświatowym dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów od rodziców lub prawnych opiekunów.

WYMAGANE DOKUMENTY

W związku z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, od dnia 1 lipca 2021 r. wejdą w życie dwie istotne zmiany: edukacja domowa będzie dostępna bez rejonizacji oraz opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowiącej załącznik do wniosku. Oznacza to, że rodzic będzie mógł aplikować do dowolnej szkoły w Polsce, wystarczy złożyć poniższe dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 
 • Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej.
 • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Pomagamy rodzicom i dzieciom na każdym etapie przejścia dziecka na tryb nauczania domowego. Posiadamy gotowe wzory dokumentów. Jeśli nie wiesz, jak rozpocząć taki proces, skontaktuj się z nami!

Jeżeli chcesz realizować nauczanie domowe w naszej placówce, wypełnij poniższy formularz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami:

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci

Telefon: 791721224

E-mail: sekretariat@davinci.szkola.pl

Centrum Nauczania Domowego

Tel.: + 48 12 399 43 59

E-mail: sekretariat@domowi.edu.pl